REFERENC LISTA, MAJ 2018 ELECTRO TEAM DOO BUDVA

 

 

R.BR

 

NARUCILAC

 

BR.UGOVORA

 

DATUM UGOVORA

UGOVORENA VREDNOST

 

KRACI OPIS POSLA - LOKACIJA

1

Artek d.o.o.

36-03/17; 043/03-2017

10.03.2017.;

13.03.2017.

92.768,63€

Izgradnja pješačke staze Risan- Perast - II faza, opština Kotor

2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova, Podgorica

101-1560/1-43404;

016/11-2017

21.11.2017.; 15.11.2017.

233.030,80€

Izgradnja javne rasvjete magistrale zaobilaznice, opština Bijelo Polje I faza

3

Vodovod i kanalizacija, Budva

01-3157/1; 016/06-2017

09.06.2017.

54.358,91€

Održavanje cjevovoda i hidrotehničkih objekata na vodovodno kanalizacionoj mreži

4

Opština Tivat

1902-404-32/8; 166/06-

2017

27.06.2017.;

28.06.2017.

15.932,91€

Izvođenje radova na izgradnji trotoara na Obali Đuraševića - II faza

5

Opština Budva

01-362/11 i 017/04-2018

12.04.2018 i 11.04.2018.

9.995,53€

Izgradnja kablovskog voda - Podličak

6

Parking servis

038/04-2018 I 0419

19.04.2018

18.04.2018

10.000,00€

Odrzavanje - parking

7

Morsko Dobro

135/02-2018; 0204-

251/4

15.02.2018;

08.02.2018.

24.528,28€

Izvođenje radova na uređenje atmosferskog kanala, Bonići, Tivat

8

Morsko Dobro

0204-2920/12; 033/01-

2018

30.01.2018.;

26.01.2018.

9.909,90€

Izgradnja javne rasvjete duž pješačke staze Risan-Perast - III faza, opština Kotor

9

CEDIS

10-10-38728; 090/08-

2017

29.08.2017.;

31.08.2017.

197.497,76€

Izvođenje građ.radova za potrebe CEDIS-a

10

CEDIS

10-10-14167; 059/03-

2017

22.03.2017.;

24.03.2017.

158.761,47€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata za potrebe Regiona 5

11

CEDIS

10-10-8878; 076/02-

2017

21.02.2017.;

22.02.2017.

173.857,81€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata za potrebe Regiona 7

12

CEDIS

10-10-8874; 077/02-

2017

21.02.2017.;

22.02.2017.

237.691,31€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata za potrebe Regiona 1

13

CEDIS

10-10-40469; 083/08-

2017

08.09.2017.;

29.08.2017.

29.999,00€

Za potrebe CEDIS-a - Havarijsko održavanje elektroenergetskih objekata - Region 4

14

CEDIS

10-10-40468; 082/08-

2017

08.09.2017;

29.08.2017.

29.999,00€

Izvođenje radova za potrebe CEDIS- a - Havarijske situacije

15

Trojni ugovor: CEDIS

EPCG AD Nikšić

10-10-13491; 10-

0053711; 042.1/10-2016

18.10.2016.

368.018,45€

Održavanje distributivnih objekata - Region 2

16

EPCG AD Nikšić

10-0064454; 040/11-

2016

21.11.2016.; 23.11.2016.

188.790,33€

FC Distribucija - održavanje distr- objekata-Region 4

14.A

CEDIS

10-0034675;

29.06.2016.;

297.453,59€

Izvođenje građ. radova - FC Distribucija

15

CEDIS

10-10-52770 063.2/11-

2017

27.11.2017, 29.11.2017

480.000,00€

Izvođenje građ. Radova CENTRALNI - FC Distribucija

16

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova, Podgorica

19/2017153/1

02.12.2016.

68.000,61€

Izgradnja kablovskih veza na povezivanju nove TS 35/10 Jezerine sa dalekovodom 35Kv Mušovića rijeka-Zekova glava

17

DOO Komunalno Kotor

4679; 043/10-2016

25.10.2016.;

24.10.2016.

31.222,10€

Izgradnja potpornog zida I faza na groblju Vrbice u Kotoru

18

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj

01-10448/1

26.10.2016.

149.658,62€

Izgradnja dalekovoda za napajanje rasvjete tunela na reg.putu R-1 Cetinje-Njeguši

19

         

20

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-2277; 052/04-2017

25.04.2017.;

18.04.2017.

12.787,46€

Radovi na izgradnji kanalizacione tercijalne mreže u Dobroti

21

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-2270; 060.2/03-

2017

24.04.2017.;

27.03.2017.

4.580,35€

Izgradnja javne rasvjete Donje Ledenice iznad Risna

22

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

01-865; 080/02-2017

02.03.2017.;

22.02.2017.

31.838,03€

Rekonstrukcija dijela rasvjete Stari grad

23

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

010/02-2017

06.02.2017.

278,759,60€

Uređenje dijela rive u Risnu između parka i magistralnog puta

24

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-4752; 003/10-2017

29.09.2017.;

04.10.2017.

26.817,70€

Izgradnja javne rasvjete Kavalin - Ljuta II faza

25

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-442; 087/08-2017

07.09.2017.;

31.08.2017.

47.671,40€

Održavanje trotoara i ulica - opština Kotor

26

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-5137; 035/10-2017

23.10.2017.;

25.10.2017.

18.356,64€

Izgradnja javne rasvjete Stoliv kod pošte

27

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-5134; 034/10-2017

23.10.2017.;

25.10.2017.

6.389,09€

Izgradnja javne rasvjete Kriva ulica pored zgrade Zen u Dobroti

28

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-5876; 037/12-2017

05.12.2017.; 20.12.2017.

16.859,25€

Izgradnja autobuskih stajališta

29

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

02-6340; 059/12-2017

28.12.2017.; 29.12.2017.

47.581,90€

Izgradnja produžetaka javne rasvjete - opština Kotor

30

Trojni ugovor: CEDIS

EPCG AD Nikšić EPCG AD Nikšić

10-10-6947; 10-

0045942

30.08.2016.;

02.09.2016.

45.815,00€

Izgradnja STS 10/0,4 kV, 160kVA, Risji Do

31

10-10-9066; 11-

0047728

16.09.2016.;

13.09.2016.

36.414,00€

Izgradnja STS 10/0,4 kV, 160kVA, Prijesek

32

EPCG AD Nikšić

10-10-6807; 11-

0044144

29.08.2016.;

31.08.2016.

31.289,35€

Nabavka radova na izgradnji elektroenergetskih objekata - ED Kotor I, partija 2

33

CEDIS

10-10-6807

25.12.2016.

19.923,93€

Izgradnja podzemnog 10kV voda Morinj-Lipci

34

EPCG AD Nikšić

10-0076083; 020/12-

2015

15.12.2015; 18.12.2015.

55.930,00€

Izvođenje radova za potrebe FC Distribucija, Region 4, Bar

35

Trojni ugovor: CEDIS

EPCG AD Nikšić

10-10-5847; 10-

0042808

17.08.2016.;

19.08.2016.

697.857,77€

Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV Kumbor do TS 35/10 kV Klinci

36

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

01-5493 od i 055/11-

2016 o

11.11.2016 i 30.11.2016

312.691,20€

Izgradnja stambenog objekta za lica u stanju socijalne potrebe

37

EPCG AD Nikšić

10-0029802; 044/05-

2016

30.05.2016.;

31.05.2016.

212.812,81€

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV

38

Trojni ugovor:

10-10-5702; 10-0042611

16.08.2016.

188.158,90€

Izgradnja KB 10 kv TS 35/10 kV

CEDIS

Crpna stanica, Mahala, Robna

EPCG AD Nikšić

kuća, Grad

39

CEDIS

10-10-9064; 10-

0047796

16.09.2016.;

14.09.2016.

9.993,38€

Izgradnja NN kablovskih vodova

0.4 kV iz DTS Nedakusi-Peštan

40

CEDIS

10-10-6946; 10-

0045943

30.08.2016.;

02.09.2016.

81.714,97€

Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug

41

CEDIS

10-10-10439; 10-

0049432

28.09.2016.;

23.09.2016.

44.625,00€

Uklapanje rasklopišta 10 kV mrežu, Partija 2 - Region 5

42

CEDIS

10-10-22296; 055/12-

2016

26.12.2016.;

28.12.2016.

28.762,30€

Rekonstrukcija DV 10 kV Kruševica iz TS 35/10 kV Ptič

43

Trojni ugovor: CEDIS

EPCG AD Nikšić

10-10-5843; 10-

0042822

17.08.2016.;

19.08.2016.

27.954,29€

partija 1: Izgradnja KB 10 kV Kalimanj 2

44

CEDIS

10-10-6055; 10-

0043650

19.08.2016.;

24.08.2016.

11.994,01€

Izrada NN kablovskih vodova 0,4 kv iz DTS Nikoljac-Kapela

45

CEDIS

10-10-5845; 10-

0042824

17.08.2016.;

19.08.2016.

26.775€

Izgradnja kablovskog voda 10 kV Malovići-Strojtanica po sistemu ključ u ruke

46

CEDIS

10-10-5846; 10-

0042810

17.08.2016.;

19.08.2016.

58.667€

Izgradnja kablovskog voda 10 kV DTS Nedakusi - Peštan, Potkrajci

47

CEDIS

10-10-5844; 10-

0042821

17.08.2016.;

19.08.2016.

19.635€

Partija 2:Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 kVA Kubaši

48

CEDIS

10-10-5858; 10-

0042809

17.08.2016.;

19.08.2016.

17.850,00€

Rekonstrukcija DV 10 kV Kumbor- Bijela

49

CEDIS

10-10-5842; 10-004283

17.08.2016.;

19.08.2016.

275.000,00€

Izgradnja KB 35 kV TS 110/35 kV tivat - TS 35/10 kV Račica

50

CEDIS

10-10-9861; 014/03-

2018

28.02.2018.;

05.03.2018.

89.177,00€

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV - Nikšić

51

CEDIS

10-10-9863; 013/03-

2018

28.02.2018.;

05.03.2018.

38.868,32€

Izrada priiključnog 10 kV dalekovoda i STS 10/0,4 Vrela, uklapanje u NN mrežu Žabljak

52

CEDIS

10-10-9864; 012/03-

2018

28.02.2018.;

05.03.2018.

41.987,00€

NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVa Madžo

2 sa priključnim 10kV i 1 kv Kablovskim vodom Donji Štoj-

Ulcinj

53

CEDIS

10-10-9860; 011/03-

2018

28.02.2018.;

05.03.2018.

127.050,00€

Radovi ključ u ruke kablovski vodovi

54

CEDIS

10-10-9869; 010/03-

2018

28.02.2018.;

05.03.2018.

63.041,00€

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV kablovskim vodom KO Ulcinj Region 4

55

CEDIS

60-00-50940; 039/11-

2017

14.11.2017.; 29.11.2017.

100.000,00€

Građ.radovi na izmeštanju elektroenergetskih objekata po nalozima Direkcije za saobraćaj

56

 

10-10-9507; 047/03-

2017

23.02.2017.;

14.03.2017.

118.998,66€

Nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 35 kV mreže Herceg Novi

57

Trojni ugovor: CEDIS

EPCG AD Nikšić

10-10-11119; 10-0016118

; 046.1/03-2017

06.03.2017.;

27.02.2017.;

24.03.2017.

124.950,00€

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 2x1000kVA, ulica Njegoševa sa priključnim KV 10kV, ključ u ruke

58

CEDIS

10-10-38945; 089/08-

2017

30.08.2017.;

31.08.2017.

88.655,00€

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova - Rade Končar

59

CEDIS

10-10-39019; 088/08-

2017

30.08.2017.;

31.08.2017.

247.520,24€

Izrada projektne dokumentacije i

izvođenje radova - Gradac, Mataruge, Njegovuđa, Plužine,

Ubli, Barutana

60

CEDIS

10-10-11118; 053/03-

2017

06.03.2017.;

21.03.2017.

89.800,00€

Isporuka i ugradnja transformatora 35/10,5 kV Velika plaža

61

CEDIS

10-10-8872; 078-02-

2017

21.02.2017.;

22.02.2017.

68.994,39€

Izgradnja priključnog DV 35 kV za TS 35/10 kV Odžaci

62

CEDIS

10-10-9508; 048-03-

2017

23.02.2017.;

14.03.2017.

64.498,00€

Izgradnja STS 10/0,4 kV, 50 KvA Gornja Somina II

63

CEDIS

10-10-8879; 079/02-

2017

22.02.2017.

62.594,00€

Izrada glavnog projekta, Izgradnja NDTS 10/0,4 kV Nova Stadion

64

CEDIS

10-10-4497; 070,1/02-

2017

31.03.2017.;

13.02.2017.

28.084,00€

Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 kVA Radovče 3

65

CEDIS

10-10-33810; 027/07-

2017

20.07.2017.;

21.07.2017.

39.850,01€

Izrada projektne dokumentacije i

izvođenje radova na rekonstrukciji Radovići Škola Lepetane Školski

centar, Seljanovo,

66

CEDIS

10-10-58546

27.12.2017.

287.980,00€

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni transformatora u TS 35/10 kV Guke, Rožaje, Zeleni, Plužine

67

CEDIS

10-10-56953

19.12.2017.

37.604,67€

Izgradnja DTS 10/0,4 kV, Rena

68

CEDIS

10-10-23535;

089/05-2017

11-05-2017-;

24.05.2017.

5.000€

Angažovanje radne snage po radnom času za izvođenje građ.radova

69

CEDIS

10-10-23536;

088/05-2017

11.05.2017.;

24.05.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata - Region 6 (Bijelo Polje)

70

CEDIS

10-10-23537;

087/05-2017

11.05.2017.;

24.05.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata - Region 6 (Mojkovac)

71

CEDIS

60-00-36611;

021/08-2017

09.08.2017.;

16.08.2017.

5.000€

Angažovanje radne snage po

radnom času za izvođenje građ.radova (Hala Ćemovsko Polje,

Cetinje kotor, Rijeka Crnojevića)

72

CEDIS

60-00-36613;

023/08-2017

04.07.2017.;

16.08.2017.

5.000€

Izvođenje građ. Radova na DV 35kV Kolašin, Rijeka Mušovića

73

CEDIS

60-00-036612;

022/08-2017

09.08.2017.;

16.08.2017.

5.000€

Angažovanje radne snage po

radnom času za izvođenje građ.radova (Židovići Gradac, Gradac Šula, Guke

Mataruge,Brezna Plužine)

74

CEDIS

10-00-31772;

033/07-2017

04.07.2017.;

26.07.2017.

5.000€

Region 2 - građ-.radovi Havarske

situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcije (DG, Zeta,

Tuzi, Šabov krug)

75

CEDIS

10-10-31773;

032/07-2017

04.07.2017.;

26.07.2017.

5.000€

Region 2 - građ-.radovi Havarske

situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcije (Bobija,

Bajramovića, Drušići, Dubova)

76

CEDIS

10-10-31774;

034/07-2017

04.07.2017.;

26.07.2017.

5.000€

Region 2 - građ-.radovi Havarske

situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcije (Tuzi, Rijeka,

Ćepetići i DZ Podgorica)

77

CEDIS

10-10-52905;

041/11-2017

27.11.2017.; 29.11.2017.

22.558,21€

Izvođenje radova STS Zagrađe - po revidovanom Glavnom projektu - KO Brijeg Plužine

78

CEDIS

10-10-46552;

037/11-2017

18.10.2017.; 29.11.2017.

16.886,10€

Građ-.radovi Havarske situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcije (Doljan, Slap; srpska, Vazdušni Tuzi, Spinja, Češljari,...)

79

CEDIS

10-10-50583;

040-/11-2017

13.11.2017.; 29.11.2017.

22.848,00€

Građ-.radovi Havarske situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcije (Lijeva rijeka, Draževina, Dušići, morača, Farmaci,...)

80

CEDIS

10-10-53791;

009/08-2017

04.08.2017.;

04.08.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju

distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6

(Kolašin)

81

CEDIS

10-10-34607;

047/07-2017

26.07.2017.;

31.07.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju

distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6

(Mojkovac)

82

CEDIS

10-10-34609;

048/07-2017

26.07.2017.;

31.07.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju

distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6

(Bijelo Polje)

83

CEDIS

10-10-34251

24.07.2017.

5.000€

Građ-.radovi Havarske situacije na DV 10kV kablvoima i NNm, rekonstrukcija NNM - Ivanova korita, Donje Polje, košenje u krugu

84

CEDIS

10-10-28387; 148/06-

2017

14.06.2017.;

20.06.2017.

3.043,42€

Izvođenje uzemljenja za STS Radovče III

85

CEDIS

10-10-25914;

113/05-2017

29.05.2017.;

31.05.2017.

3.992,45€

Izvođenje građ.radova - Region 6 (Bijelo polje) NN mreža, STS Medanovići

86

CEDIS

10-10-25913;

112/05-2017

29.05.2017.;

31.05.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata - Region 6 (Kolašin)

87

CEDIS

10-10-25912;

111/05-2017

29.05.2017.;

31.05.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju

distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6

(Bijelo Polje)

88

CEDIS

10-10-25917;

116/05-2017

29.05.2017.; 31.05.2017

5.000€

Region 2 - građ.radovi - Novo Selo, Vazdušni Tuzi, rekonstrukcija NNm

89

CEDIS

10-10-25915; 114-

05/2017

29.05.2017.;

31.05.2017.

5.000€

Region 2 - rekonstrukcija: Dujeva, Češljari i Bobija

90

CEDIS

10-10-25916; 115/05-

2017

29.05.2017.;

31.05.2017.

5.000€

Region 2 - Pg i Dg, građ.radovi, havarijske situacije

91

CEDIS

10-10-28626;

049/06-2017

15.06.2017.;

20.06.2017.

2.933,35€

Region 2 - havarijske situacije (Farmaci, Cerovica, Korita - PG)

92

CEDIS

10-10-28628;

150/06-2017

15.06.2017.;

20.06.2017.

4.492,25€

Region 2 - havarijske situacije , rekonstrukcija NNm: zagarač, Ćurilac, Krševo, Grbe - DG, Zeta i Tuzi

93

CEDIS

10-10-28627;

151/06-2017

15.06.2017.;

20.06.2017.

3.480,75€

Region 2- havarijske situacije , rekonstrukcija NNM: Bobija, Bajramovice, Dujeva, Jankovića Krš

- Cetinje

94

CEDIS

10-10-35789;

007/08-2017

04.08.2017.

5.000€

Region 2- havarijske situacije , rekonstrukcija NNM: Kula Donji Kotor, Korita, Bregovi Mijovića, Vitoja-PG, DG, zeta, Tuzi

95

CEDIS

10-10-35788;

006/08-2017

04.08.2017.

5.000€

Region 2- havarijske situacije , rekonstrukcija NNM: DG, Donji Kokoti - PG

96

CEDIS

10-10-35787;

011/08-2017

04.08.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6 (BP)

- Medanovići, Boljanina i Ravna rijeka

97

CEDIS

10-10-35786;

010/08-2017

04.08.2017.

5.000€

Građ.radovi na održavanju distributivnih objekata i otklanjanju kvarova - Region 6 (Mojkovac) - Žari, Gostilovina i Polja

98

CEDIS

10-10-35790;

008/08-2017

04.08.2017.

5.000€

Region 2 - havarijske situacije, rekonstrukcija NNM (Njeguši, Bajramovica, Bata-Cetinje)

99

CEDIS

10-10-54388;

021/12-2017

06.12.2017.; 11.12.2017.

29.900,00€

građ.radovi na održavanju elektrodistributivnih objekata - Region 4 (Budva, Bar, Ulcinj)

100

CEDIS

10-10-51769;

038/11-2017

20.11.2017.; 29.11.2017.

18.459,28€

Partija 1-sječa rastinja ispod vodova 35kV

101

CEDIS

10-10-17084 i 037/04-

2018

16.04.2018 i 18.04.2018

29.999,00€

Održavanje Region 2 -dv 10KV Morača-uzemljenje AB stubova,Dv srpska ugradnja AB stubova, DV Mataguže ugradnja AB stubova, dv 10kV aluminijumski ugradnja AB stubova

102

Morsko Dobro

0204-157/4 i 023/04-

2016

11.04.2016

128.499,72€

Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze Risan- Perast- I faza, u opštini Kotor

103

Praxis doo

012/09-2014

31.10.2014

234.147,00€

Izgradnja objekta Hotel Zeta sa 4+

zvezdice sa prethodnim rušenjem postojećeg objekat

104

Praxis doo

012/09-2014

31.10.2014

93.280,80€

vodovodne instalacije u objektu, Hotel Zeta 4+ zvezdice

105

Praxis doo

012/09-2014

31.10.2014

112.345,76€

elektroinstalacije u objektu, Hotel Zeta, 4+ zvezdice

UKUPNO: 7.839.739,12€

 

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki